Facebook
Instagram

Privacy Policy

In overeenstemming met de wet van 25 mei 2018 (GDPR) kan u hier de privacy policy van het Garageteater vzw nalezen.
Garageteater vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als Garageteater vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Garageteater vzw
Naalstraat 43E
2570 Duffel
info@garageteater.be

Verwerkingsdoeleinden

Het Garageteater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Uitnodigen tot deelname aan de activiteiten van de vzw (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
  • De afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijke verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);
  • Het versturen van het krantje en uitnodigingen (de betrokkene geeft toestemming);
  • Het maken van foto’s en video opnames. Deze opnames worden gebruikt voor het archief. Kopieën hiervan (op DVD) kunnen gevraagd worden via het secretariaat, maar mogen uitsluitend dienen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen in private kring getoond worden;
  • Ledenadministratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer: uitsluitend voor bestuursleden voor aangifte bij de griffie;
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Deze gegevens worden bewaard in een bestandsmap bij secretariaat. Een ledenlijst met gegevens wordt ook bewaard op de website. Deze pagina’s zijn slechts toegankelijk voor leden, na ingelogd te zijn met een paswoord.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • OpenDoek: voor de verzekering.

Het “Garageteater” garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Het “Garageteater”  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan twee jaar worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) contact@apd-gba.be.

Aanvaarding

Door het jaarlijks betalen van het lidgeld aan de vereniging, aanvaarden de leden de “Privacyverklaring” zoals die hierboven is opgesteld.

Duffel, mei 2018

Raad van Bestuur – Garageteater vzw


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer informatie